ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Rijschool 0348 (KvK-nummer: 81178239) te Woerden en treden per 31 januari 2021 in werking. Rijschool 0348 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.


DEFINITIES


Toets: testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid en de Tussentijdse Toets (TTT);
Praktijkopleiding: een les in de praktijk, zoals een (proef)rijles (verder: rijles) of een af te leggen toets;
Pakket praktijkopleiding: een vast aantal praktijklessen;

Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) of een ander examenbureau;

Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.


Artikel 1 - Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden horen bij lesovereenkomsten gesloten tussen Rijschool 0348 in Woerden en zijn leerlingen.


Artikel 2 - De overeenkomst


1. In de lesovereenkomst staat aangegeven om welke opleiding(en) het gaat:
- praktijkopleiding(en);
- pakket praktijkopleiding(en);
- andere opleiding(en).
2. De lesovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De leerling krijgt op zijn/haar verzoek een kopie van de lesovereenkomst. Bovendien kan de leerling op zijn/haar verzoek inzage krijgen in de lesovereenkomst.


Artikel 3 - Verplichtingen rijschool


Rijschool 0348 draagt er verplicht zorg voor:


1. Dat de rijles wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de (kwaliteits)bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig certificaat en moet deze op verzoek van de leerling kunnen tonen;


2. Dat de rijles zo veel mogelijk wordt gegeven door dezelfde rijinstructeur. Is de rijinstructeur verhinderd voor een rijles, dan wordt de leerling hiervan op de hoogte gebracht door de rijinstructeur en wordt er op redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt met de leerling;


3. Dat de instructeur de voortgang van zijn/haar leerlingen bewaakt aan de hand van de door leerling gekozen opleiding(en) en dat de instructeur op verzoek van de leerling informatie geeft over de voortgang van deze leerling, ook in relatie tot de exameneisen;


4. Dat de aanvraag voor een toets binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee weken, wordt ingediend na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat de toets kan worden aangevraagd, de leerling de rijschool heeft gemachtigd en nadat er door de leerling voor de toets is betaald;


5. Dat de leerling op het moment van een toets, zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid, de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij rijles heeft gehad. Is dat niet mogelijk, dan gebeurt dit in een lesvoertuig van een gelijkwaardig type;


6. Dat Rijschool 0348, in geval er iets gebeurt waarvoor Rijschool 0348 ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een verzekering heeft afgesloten;


7. Dat de leerling de gelegenheid wordt geboden om bijzonderheden te melden die van invloed kunnen zijn op zijn/haar rijgedrag, zoals medische en/of psychische aandoeningen en/of gebruik van medicijnen.


Artikel 4 - Verplichtingen leerling


De leerling moet:


1. Lesonderdelen beheersen voordat aan een toets kan worden deelgenomen. De leerling moet het met Rijschool 0348 afgesproken lesschema tot elke toets nakomen en zich houden aan de op de (digitale) lesafsprakenkaart vastgelegde afspraken, zoals datum en tijdstip van aanvang van de rijles. Rijschool 0348 zal maximaal vijftien minuten wachten. Komt de leerling niet zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de leerling de volledige rijles (100%) betalen. Een te laat afgezegde rijles wordt niet in rekening gebracht bij de leerling indien er een dringende reden is voor de afzegging, waaronder wordt verstaan: een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad of huisgenoot die op hetzelfde adres staat ingeschreven. Rijschool 0348 mag een bewijs van de dringende reden verlangen, bij ontbreken waarvan de lesprijs verschuldigd blijft;


2. De volledige lesprijs betalen wanneer de rijles door de leerling niet eerder is afgezegd dan 48 uur voor aanvang van de op de (digitale) lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor feestdagen die niet worden meegerekend in deze 48 uur en het afzeggen van de rijles moet telefonisch of middels een tekstbericht bij de rijschool worden gemeld;


3. Alle instructies van de instructeur tijdens de lessen opvolgen;


4. Indien hij/zij een door Rijschool 0348 verstrekt theorieboek in bruikleen wenst te nemen, deze naar redelijkheid in gebruik nemen en vervolgens teruggeven aan de rijinstructeur. Gebeurt dit niet, dan mag Rijschool 0348 de aanschafwaarde bij de leerling in rekening brengen;


5. Tijdens rijlessen een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Daarnaast moet de leerling bij een toets een geldig theoriecertificaat kunnen tonen. Het niet kunnen overleggen van een geldig legitimatiebewijs of geldig theoriecertificaat is op eigen risico van de leerling;


6. De rijschool machtigen voor het aanvragen van een toets en zelfstandig een Gezondheidsverklaring aanvragen bij het examenbureau (CBR). Het niet tijdig en/of naar waarheid invullen van de Gezondheidsverklaring is op eigen risico van de leerling;


7. Bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op zijn/haar rijgedrag, zoals medische en/of psychische aandoeningen en/of gebruik van medicijnen, schriftelijk melden aan de instructeur. Bovendien is de leerling verplicht de rijinstructeur schriftelijk te melden dat hem/haar de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen indien hier sprake van is;


8. Direct voorafgaand en tijdens de les niet onder invloed zijn van verdovende middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien de instructeur of de rijschool voor of tijdens de les het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de instructeur bevoegd de les onmiddellijk af te zeggen of te beëindigen. De volledige lesprijs (100%) blijft in dit geval verschuldigd;


9. Indien de leerling beschikt over een medische aandoening of een andere bijzonderheid die van invloed kan zijn op het rijgedrag van de leerling, dan moet de leerling zelf op tijd afstemming hebben gezocht met het examenbureau. Doet de leerling dit niet of onvoldoende, dan is de leerling zelf aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de opleiding moet worden onderbroken of moet worden gestopt.


Artikel 5 - Betaling


1. Rijschool 0348 mág een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening brengen bij de leerling, bijvoorbeeld wanneer de leerling het door zijn/haar te betalen bedrag in termijnen wenst te betalen;


2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Rijschool 0348 zijn voldaan;


3. Rijschool 0348 mag tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs verhogen. Dit geldt niet als er sprake is van een pakketprijs, tenzij er door de Minister tussentijds een verhoging van examengelden is vastgesteld. De leerling kan wegens een tussentijdse prijsverhoging de lesovereenkomst van een (pakket) praktijkopleiding schriftelijk ontbinden wanneer dit wordt gedaan binnen twee weken nadat hij/zij hierover door Rijschool 0348 is geïnformeerd;


4. De leerling moet voor het verstrijken van de betaaldatum betaald hebben. Doet de leerling dit niet, dan stuurt Rijschool 0348 na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en wordt de opleiding tijdelijk stopgezet. De leerling heeft vervolgens de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, dan mag Rijschool 0348 rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Moet Rijschool 0348, om zijn vordering te incasseren, kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan worden deze kosten bij de leerling in rekening gebracht;


5. Als de leerling toch niet of gedeeltelijk heeft betaald, ook niet nadat hij/zij een redelijke termijn heeft gekregen om te betalen, dan mag Rijschool 0348 de lesovereenkomst ontbinden. De mededeling hiervan door Rijschool 0348 gebeurt schriftelijk.


Artikel 6 - Aanvraag van een toets


1. De leerling betaalt de examenkosten aan Rijschool 0348 voorafgaand aan de aanvraag van de toets door de rijschool. Er kan, liefst schriftelijk, iets anders worden afgesproken;


2. Vanaf veertien dagen na de datum waarop in overleg tussen de rijinstructeur en de leerling is besloten dat de toets kan worden aangevraagd, nadat er door de leerling voor de toets is betaald en nadat de leerling de rijschool heeft gemachtigd, mag de leerling Rijschool 0348 vragen om de aanvraag bij het examenbureau in te zien. Zo kan de leerling controleren of de aanvraag daadwerkelijk door de rijschool bij het examenbureau is ingediend.


Artikel 7 - De toets


1. Last het examenbureau de toets wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd af, dan mag Rijschool 0348 de leerling het bedrag van een volledige rijles (100%) in rekening brengen voor de opnieuw vastgestelde toets;


2. Indien de toets niet door kan gaan en dit is te wijten aan de leerling, dan wordt er door Rijschool 0348 op redelijke termijn een nieuwe aanvraag ingediend. De leerling moet betalen voor de nieuwe aanvraag en voor eventuele rijlessen die tussentijds plaatsvinden. Bovendien wordt er voor de toets die niet door kon gaan een volledige rijles (100%) bij de leerling in rekening gebracht;


3. Rijschool 0348 regelt op verzoek van de leerling kosteloos een nieuwe aanvraag voor de toets indien de leerling de toets niet kan beginnen of afronden, omdat:
a. er een dringende reden was van de leerling, zoals genoemd in Artikel 4, lid 1;
b. het lesvoertuig om de toets mee af te leggen er niet was en ook geen vervangend voertuig van een gelijkwaardig type;
c. het examenbureau het voor de toets te gebruiken lesvoertuig afgekeurd heeft en er geen vervangend lesvoertuig van een gelijkwaardig type beschikbaar was.


Artikel 8 - Beëindigen van de lesovereenkomst


1. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen, zoals in geval van een pakket praktijkopleiding, dan kan de leerling de lesovereenkomst slechts opzeggen indien er sprake is van een dringende reden, zoals omschreven in Artikel 4, lid 1. Bij opzegging vanwege een dringende reden is de leerling gehouden een opzegtermijn van één maand in acht te nemen tegen de eerste dag van een kalendermaand. Bovendien is de leerling gehouden het door de rijschool gehanteerde volledige tarief voor de gereserveerde toets(en), de volledige lesprijs voor de reeds genoten rijles(sen) vermeerderd met de volledige lesprijs van één rijles en bijkomende administratiekosten á €75,- te vergoeden aan de rijschool. De leerling is niet verplicht gedurende de opzegtermijn reeds ingeplande rijlessen te volgen;


2. In geval van een pakket praktijkopleiding, wordt de eerste rijles gezien als een (extra) proefrijles, in beginsel bij de instructeur die de rijlessen gaat geven. Indien de leerling na deze eerste rijles geen verdere rijlessen wilt volgen, dient de leerling zijn/haar opzegging schriftelijk - en uiterlijk 48 uur voor zijn/haar eerstvolgende rijles - bij Rijschool 0348 kenbaar te maken. De leerling is in dit geval niet gehouden aan een dringende reden, zoals omschreven in Artikel 4, lid 1, en ook niet verplicht een opzegtermijn in acht te nemen. Wel dient de leerling te betalen voor de genoten rijles tegen het volledige losse lestarief en is de leerling gehouden het inkooptarief voor de reeds gereserveerde toets(en) door de rijschool - en bijkomende administratiekosten á €75,- - te vergoeden aan de rijschool;


3. Rijschool 0348 mag de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen, zoals in geval van een pakket praktijkopleiding, ontbinden wanneer:
a. de leerling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald nadat hij/zij een redelijke termijn heeft gekregen om te betalen, zoals omschreven in Artikel 5, lid 4;

b. de leerling informatie heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn/haar bijzondere toestand in relatie tot de rijvaardigheid, zoals omgeschreven in Artikel 4, lid 7, hetgeen zowel de rijinstructeur, als overige verkeersdeelnemers in gevaar brengt;
c. de leerling de instructies van de instructeur na 3 gedocumenteerde waarschuwingen nog steeds niet opvolgt en dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding met de leerling voort te zetten.


Artikel 9 - Klachten- en Geschillenregeling


1. Klachtenregeling
a. Indien de leerling een klacht heeft over (de uitvoering van) de lesovereenkomst, dan dient hij/zij deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de klacht, schriftelijk aan de rijschool kenbaar te maken;
b. Mocht de klacht van de leerling door de rijschool niet naar zijn/haar tevredenheid worden opgelost, dan kan de leerling er voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie;


2. Geschillenregeling
a. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de rijschool niet succesvol is geweest;
b. Als er een geschil is dan kan het geschil zowel door de leerling als door de rijschool worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Rijopleidingen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR, te Den Haag). De leerling kan er ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de leerling bij de rijschool heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Rijopleidingen schriftelijk aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de leerling alleen nog naar de rechter indien de geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies door de rechter marginaal te laten toetsen;
c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden;
d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie moet de leerling een vergoeding betalen;
e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen is bindend. De uitspraak kan alleen ter marginale toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Dit moet binnen twee maanden na verzending van de uitspraak.


Artikel 10 - Vrijwaring


1. Rijschool 0348 draagt de kosten voor verkeersovertredingen die de leerling pleegt tijdens rijlessen en toetsen. Rijschool 0348 vrijwaart de leerling ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen, aanrijdingen of overrijdingen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet/grove schuld van de leerling zoals het niet - of te laat - anticiperen op een waarschuwing of instructie van de rijinstructeur en ook niet als de leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden: indien hiervan sprake blijkt, dan is de leerling zelf aansprakelijk voor opgelegde boetes en/of schade;


2. Blijkt nu dat de leerling gedurende de opleiding informatie heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn/haar bijzondere toestand in relatie tot de rijvaardigheid, zoals omschreven in Artikel 4, lid 7, of dat het rijbewijs van de leerling was ingevorderd terwijl de leerling had verklaard dat dit niet het geval was óf verzwijgt de leerling een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, ook dan is de leerling zelf aansprakelijk voor opgelegde boetes en/of schade. Leerling vrijwaart Rijschool 0348 hiervoor.

© Copyright 2021 - 2024 | Rijschool 0348 | Alle rechten voorbehouden